โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
คณะผู้บริหาร

นายเธวิญ เย็นใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0818839801

นายหัสรินทร์ ดอนดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา