โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นาง บำรุง จันทราภิรมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางระพี ไกรภพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5