โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
            โรงเรียนกิ่วลมวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 
 

ปรัชญาของโรงเรียน
 
            ลูกฟ้าขาว มีคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามัคคี มีพลานามัยสมบูรณ์  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ