โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนฤมล สกุลไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางนิตยา รัตนศุกล
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน