โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุษบา ตันลาพุฒ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางชันนี สะอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพรรณษา วงค์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1