โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
106 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-825600
จดหมายข่าว
วันที่ 24 กันยายน 2565 สภานักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565
วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมใจจัดพิธีมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูชันนี สะอาด และ คุณครูบุษบา ตันลาพุฒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร วัยใสเปิดใจใฝ่ธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 12 - 14 กันยายน 2565 ลูก ก.ล. คว้า 11 เหรียญทอง การแข่งขันแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 1 - 9 กันยายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565
วันที่ 7 กันยายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาและพฤติกรรมการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้จัดกิจกรรม "อาเซียนรวมใจ ศิลปะไทยสร้างชาติ วิทยาศาสตร์เสริมมนุษย์ ห้องสมุดเสริมปัญญา พัฒนาคิดคำนวณ" โดยมี นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานในพิธี
31 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าราวมกิจกรรมออนไลน์ INVESTORY Mobile Exhibition on Schools ปี 2565
นายเธวิญ เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้ารับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
31 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
31 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีมหญิง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
31 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทคู่ผสม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ประมวลภาพการแข่งขัน 46ICT Innovative Technology to International Standards ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2565
30 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภททีมชาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
30 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภททีมชายคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
29 สิงหาคม 2565 ลูก ก.ล. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
28 สิงหาคม 2565 ลูก ก.ล.ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1-3
28 สิงหาคม 2565 ลูก ก.ล. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
21 สิงหาคม 2565 ลูก ก.ล. ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันวาดภาพพระราชกรณียกิจ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
20 สิงหาคม 2565 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 สิงหาคม 2565 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาลำปาง
11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา รับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน สหวิทยาเขตบุญวาทย์
5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง
4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ร่วมกับธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เปิดบัญชี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4 สิงหาคม 2565 นางระพี ไกรภพ ได้นำนักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ในมหกรรม Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ปี 2565
3 สิงหาคม 2565 นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยโรงเรียนกิ่วลมวิทยา นำคณะครูกลุ่มงานบริหาร โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ร่วม PLC เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
28 กรกฎาคม 2565 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคมพัฒนา ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการขุดลอกทางระบายน้ำ บริเวณภายในโรงเรียนกิ่วลมวิทยา